Artikel 1
De klant verbindt zich ertoe om steeds stipt de vergoeding te betalen die de klant met Kenny Wyckmans overeengekomen is (hetgeen een resultaatsverbintenis uitmaakt). De betalingstermijn is 15 kalenderdagen vanaf de datum dat de factuur aan de opdrachtgever wordt verzonden. De betaling zal geschieden via overschrijving op het rekeningnummer dat hiertoe door Kenny Wyckmans wordt opgegeven of
overeenkomstig enige andersluidende instructies.

Indien de betaling niet tijdig of volledig door Kenny Wyckmans ontvangen wordt, begint na afloop van de betalingstermijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest te lopen die gelijk is aan de referentie-interestvoet van de ECB vermeerderd met acht procentpunten in overeenstemming met de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bijkomend is van rechtswege en zonder ingebrekestelling ook een forfaitaire schadevergoeding van 10 (tien) procent op het onbetaalde bedrag verschuldigd.


Artikel 2
Elke bestelling houdt een aanvaarding in van deze algemene voorwaarden door de klant. De laatste versie van deze algemene voorwaarden
kan worden geraadpleegd op https://www.kdesign.be/algemene-voorwaarden.
Indien Kenny Wyckmans zijn algemene voorwaarden wijzigt, zal hij de klant hiervan in kennis stellen op het e-mailadres dat normaal door de klant wordt gebruikt, aan het postadres van de klant of op enige andere wijze. De klant beschikt over een termijn van 15 (vijftien) kalenderdagen na deze kennisgeving om de overeenkomst op te zeggen, door Kenny Wyckmans hiervan in kennis te stellen via het e-mailadres
kenny@kdesign.be (of enig ander e-mailadres dat door Kenny Wyckmans wordt gebruikt en waarover de klant werd geïnformeerd) met een kopie per brief aan het postadres van Kenny Wyckmans. Indien de klant geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, wordt de klant geacht stilzwijgend in te stemmen met de wijzigingen aan de algemene voorwaarden van Kenny Wyckmans.


Artikel 3
De klant moet enige zichtbare gebreken vaststellen binnen een vervaltermijn van 3 (drie) kalenderdagen na de oplevering van het relevante deel van de opdracht en binnen een vervaltermijn van 3 (drie) kalenderdagen na de oplevering van het relevante deel van de opdracht aan Kenny Wyckmans meedelen door dergelijk beweerd gebrek duidelijk en volledig te omschrijven en Kenny Wyckmans hiervan in kennis te stellen
via het e-mailadres kenny@kdesign.be met een kopie per brief aan het postadres van Kenny Wyckmans. De klant kan geen enkel zichtbaar gebrek aan de aannemer ter kennis brengen na afloop van de in de vorige paragraaf vermelde vervaltermijn
van 3 (drie) kalenderdagen na de oplevering van het relevante deel van de opdracht of zonder de in de vorige paragraaf beschreven voorwaarden na te leven.

Artikel 4
Indien de klant de overeenkomst verbreekt vooraleer tot uitvoering kan worden overgegaan of tijdens de uitvoering hiervan, is de klant aan Kenny Wyckmans een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% (tien procent) van het totaalbedrag van de opdracht, onverminderd de mogelijkheid van Kenny Wyckmans om enige bijkomend geleden schade te bewijzen. Indien de klant een consument is, beschikt hij/zij over hetzelfde recht indien Kenny Wyckmans de overeenkomst verbreekt vooraleer tot uitvoering kan worden overgegaan of tijdens de uitvoering
hiervan en dit niet te wijten is aan het feit dat de klant nog openstaande facturen heeft waarvan de betalingstermijn is verstreken of dat de klant weigert om een voorschot te betalen indien Kenny Wyckmans hierom verzoekt (Kenny Wyckmans kan volledig discretionair beslissen om een voorschot te vragen).


Artikel 5
Eventuele geschillen met betrekking tot de uitvoering van huidige overeenkomst worden in der minne geregeld tussen beide partijen. Indien dit niet mogelijk is, zijn de rechtbanken van het arrondissement waar de hoofdzetel van Kenny Wyckmans gevestigd is, bevoegd om kennis te nemen van het geschil onverminderd enige dwingende wetgeving ter bescherming van consumenten waarop de klant zich kan beroepen indien hij/zij een consument is.